Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie prosi rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o składanie wniosków- zgłoszenia  do zapisu dziecka/kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 do 15  marca 2019 r. w sekretariacie szkoły

zapisy dotyczą dzieci rocznik 2012 (siedmiolatki)

oraz 6-latki  rocznik 2013 r.    (pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego) Przy zapisie proszę posiadać ( do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.

Do obwodu  szkoły należą ulice:  Sokola  (cała)Orla  ( cała ) Leśna od nr 15 ( nr nieparzyste) i nr parzyste do nr 22, Ptasia nr parz. do nr 62 i nr nieparz. do nr 73, Gajowa ( nr parzyste),  Wrzosowa (nr parz. do nr 86D i nieparz. do nr 65),  Sportowa do nr 48, Józefa Piłsudskiego do nr 64,  Józefa Zwierzyckiego nr parzyste, , Kresowa, Nowogródzka,  Stanisławowska,  Wileńska.

Uwaga! W przypadku wyboru innej szkoły niż obwodowa, rodzice proszeni są o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Uwaga! składanie wniosków dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły odbędzie się w terminie od 18.02.2019 od godz 800 do 15.03.2019 r. do godziny 1500

Kryterium brane pod uwagę podczas rekrutacji to: 1/ rodzice lub opiekunowie prawni pracują na terenie gminy  miejskiej Lubin, 2/ krewni mieszkają w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie i będą pomagać w opiece nad kandydatem do klasy pierwszej, 3/ rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie. Należy dołączyć do wniosku stosowne oświadczenie, które można pobrać na stronie szkoły: www.sp10.lubin.pl lub w sekretariacie szkoły.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje  on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. We wniosku prosimy podać nazwę szkoły, do których zostały złożone wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata  do szkoły (wskazanie kolejności wybranych Szkół)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie prosi rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o składanie wniosków- zgłoszenia  do zapisu dziecka/kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 do 15  marca 2019 r. w sekretariacie szkoły

zapisy dotyczą dzieci rocznik 2012 (siedmiolatki)

oraz 6-latki  rocznik 2013 r.    (pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego) Przy zapisie proszę posiadać ( do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.

Do obwodu  szkoły należą ulice:  Sokola  (cała)Orla  ( cała ) Leśna od nr 15 ( nr nieparzyste) i nr parzyste do nr 22, Ptasia nr parz. do nr 62 i nr nieparz. do nr 73, Gajowa ( nr parzyste),  Wrzosowa (nr parz. do nr 86D i nieparz. do nr 65),  Sportowa do nr 48, Józefa Piłsudskiego do nr 64,  Józefa Zwierzyckiego nr parzyste, , Kresowa, Nowogródzka,  Stanisławowska,  Wileńska.

Uwaga! W przypadku wyboru innej szkoły niż obwodowa, rodzice proszeni są o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Uwaga! składanie wniosków dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły odbędzie się w terminie od 18.02.2019 od godz 800 do 15.03.2019 r. do godziny 1500

Kryterium brane pod uwagę podczas rekrutacji to: 1/ rodzice lub opiekunowie prawni pracują na terenie gminy  miejskiej Lubin, 2/ krewni mieszkają w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie i będą pomagać w opiece nad kandydatem do klasy pierwszej, 3/ rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie. Należy dołączyć do wniosku stosowne oświadczenie, które można pobrać na stronie szkoły: www.sp10.lubin.pl lub w sekretariacie szkoły.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje  on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. We wniosku prosimy podać nazwę szkoły, do których zostały złożone wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata  do szkoły (wskazanie kolejności wybranych Szkół)

 

Druk wniosku do pobrania w sekretariacie lub  na stronie internetowej szkoły: www.sp10.lubin.pl

Sekretariat szkoły czynny jest w godz 730 – 1530  ( poniedziałek, środa, czwartek) wtorek  730 do   1600, piątek 730do 1500

Terminy związane z rekrutacją do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie ( dotyczy dzieci poza obwodu )

  • 18.02.2019 do 15.03.2019 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej dzieci z poza obwodu  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 25 marca 2019 r.. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017 r., poz. 59 ze zm.)
  • 28 marca 2019 r. do godz 1500 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 29 marca 2019 r. godz 800   i do 03 kwietnia 2019 r. do godz 1500  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia / druki można pobrać na stronie szkoły www.sp10.lubin.pl ( dotyczy dzieci z obwodu  i poza obwodu).
  • 04  kwietnia 2019 r. do godz 1500 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

od 15 kwietnia 2019 r.   do 23 sierpnia  2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zgłoszenie obwód SP-10 Lubin kl.I - Pobierz PDF >>>

2. Karta zgłoszenia dziecka do szkoły - Pobierz PDF >>>

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019