Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz: 

  • jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;
  • czerpie radość z nauki; - przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;
  • potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
  • potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;
  • zgodnie współpracuje z innymi;
  • jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;
  • jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;
  • rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;
  • dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;
  • potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

TEREN OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: Czytaj więcej >>>

„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Informacja

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Wł. Sikorskiego w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (https://cuwlubin.bip.gov.pl/). Sprawozdanie z załącznikami znajduje się do pobrania tutaj: https://cuwlubin.bip.gov.pl/za-rok-2018/szkola-podstawowa-nr-10.html

Gazetka szkolna "WTYCZKA"

Certyfikaty, zaświadczenia

Wykaz podręczników 2018/2019